IE avd. 165 Halliburton

VEDTEKTER

 • 1. FORMÅL

Avdelingen er som medlem av Industri Energi (IE) underlagt dette forbundets vedtekter og bestemmelser. Avdelingen er partipolitisk uavhengig.

Avdelingen har til formål:

 Å organisere alle ansatte i Halliburton.

 Å søke samarbeid med andre bedriftsklubber i selskapet.

 Å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige, sosiale, kulturelle og miljømessige interesser.

 Å virke for samhold og gode samarbeidsforhold på bedriften.

Formålet søkes nådd bl.a. ved:

 Å arbeide for gjennomføring av bedriftsdemokrati, medbestemmelse og innflytelse i selskapet.

 Å løse felles oppgaver med bedriftsledelsen i gjensidig respekt og forståelse.

 Å bevare og styrke de allerede etablerte velferdstiltak.

 Å samarbeide med andre organisasjoner i den utstrekning det finnes formålstjenlig.

 • 2. MEDLEMSKAP
 1. Alle ansatte i Halliburton kan bli medlemmer i avdelingen.
 2. Vilkår for medlemskap er for øvrig at medlemmet godtar avdelingens og forbundets vedtekter. Alle medlemmer plikter å være lojale overfor lovlig fattede vedtak.
 3. Dersom det blir gitt uriktige opplysninger eller man unnlater å gi opplysninger av betydning for medlemskapet når en blir tatt opp som medlem i avdelingen, kan medlemskapet blir omgjort.
 4. Streike- eller blokadebrytere kan ikke bli medlem før det foreligger erklæring fra det aktuelle forbund om at mellomværende er omgjort.
 5. Medlemskapet i avdelingen opphører når en slutter i Halliburton, hvis ikke annet er avtalt med avdelingen og forbundet.
 • 3. KONTINGENT
 1. Kontingentens størrelse fastsettes av forbundet.
 2. Kontingenten trekkes hver måned av lønnen, hvis annet ikke er avtalt med forbundet.
 3. Ekstraordinær kontingent kan bare vedtas av Årsmøtet eller Forbundet. 2
 • 4 ÅRSMØTER
 1. Avdelingens høyeste myndighet er Årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mai måned og styret fastsetter nøyaktig tidspunkt. Dette bekjentgjøres minst 1 måned i forveien. Saker til behandling på årsmøtet må være innkommet senest 1 uke før møtet, og andre saker enn de som er ført opp på dagsorden kan ikke tas opp til behandling. Årsmøtet avholdes som et delegats årsmøte. Hvert valgområde kan ha med 2 delegater som har stemmerett.
 2. Det ordinære Årsmøtet skal behandle:

 Årsberetning

 Regnskap oppgjort pr. 31. desember.

 Godkjenne resultat av valg på styret.

 Foreta valg av valgkomité og andre tillitsverv.

 Behandle alle forslag som er innkommet til Årsmøtet.

 1. Årsmøtet ledes av en valgt dirigent. Det skal også velges minst én årsmøtereferent som sammen med den valgte dirigent er ansvarlig for referat fra årsmøtet. Disse skal sammen godkjenne og signere årsmøtereferatet.
 2. Årsmøtet godkjenner 1 regnskapsfører til å føre kontroll med avdelingens regnskap.
 3. Valgkomité. Årsmøtet skal velge en valgkomité, bestående av et medlem og en varerepresentant, samt klubbens sekretær.

Funksjonstiden er 2 år, dog slik at ett av komitéens medlemmer overlapper fra gang til gang.

 1. På ordinært og ekstraordinært årsmøte blir alle saker, med unntak av dem som etter vedtektene krever 2/3 flertall, avgjort ved simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet, har leder dobbeltstemme.
 2. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller forbundsstyret finner det nødvendig, eller når minst 20% av medlemmene skriftlig krever det. Ekstraordinært årsmøte kan kalles sammen med minst 2 dagers varsel. På ekstraordinært årsmøte kan det bare behandles de saker som har vært foranledningen til innkallingen.
 3. Mistillit til tillitsvalgt kan bare behandles på ekstraordinært årsmøte.
 4. Det er bare Årsmøtet og ekstraordinært årsmøte som kan vedta endringer av avdelingens vedtekter. Slike endringer krever 2/3 flertall.
 5. Alle tillitsvalgte kan fratas sine verv dersom det på ekstraordinært årsmøte er 2/3 flertall for det.

3

 • 5 MEDLEMSMØTER
 1. Medlemsmøter som behandler spørsmål om oppsigelse av tariffavtale, plassoppsigelse eller avstemming over forslag om inngåelse av tariffavtale, kan ikke behandle andre saker. Alle avstemminger etter dette punkt skal foregå skriftlig.
 2. Skriftlig avstemming finner sted når dette kreves.
 3. Alle saker som ikke krever 2/3 flertall avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
 4. Ved avgang av tillitsvalgte, kan medlemmene i det valgområdet velge ny for resten av perioden.
 • 6 VALG
 1. Det velges tillitsvalgt m/varatillitsvalgt i ulike valgområder i bedriften. Av disse inngår de tillitsvalgte i avdelingens styre. Dersom avdelingen ønsker talsmenn, kan dette velges. Styret godkjenner dette valget. Valgområdene er inndelt slik:

Landansatte:

– Verksteder

– Lager

– Kontor / Administrasjon/SKALA

– Baser

Sokkelansatte:

– Completion

– Sement

– PE

– PPS

– GBA/TSS

– Mud

– BSS

– TCP

– SDL Sperry

– MWD Sperry

– IEM

 1. Det foretas valg i halvparten av avdelingene hvert 2. år; tillitsvalgt velges for 2 år.
 2. Styret skal bestå av 6 medlemmer. Styret konstituerer seg selv med leder, nestleder og styrerepresentanter hvert år. Styrets funksjonstid er 1 år fra Årsmøte til neste Årsmøte.
 3. Det velges leder og nestleder, disse står på valg annen hvert år.

4

 • 7 STYRET
 1. Avdelingen ledes av et styre på 6 medlemmer. Styret er beslutningsdyktig med minst 4 representanter, hvor en er leder eller nestleder.

Beslutningsdyktige styremøter søkes holdt hver 2. måned. Lederen har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Leder er ansvarlig for den daglige drift av avdelingen. Kasserer / sekretær er ansvarlig for regnskapsførsel og informasjon. Styret kan ikke bevilge økonomisk støtte til noe politiske parti. Styret/valgte representanter må heller ikke vedta, eller støtte vedtak som kan skade forbundet.

 1. Hvert medlem av avdelingen kan få se styreprotokollen og protokoll fra medlemsmøtene angående konkrete saker. Dette kan kun skje sammen med sekretæren eller klubbleder/nestleder. Ingen utenom styremedlemmene kan få nevnte protokoller utlevert. Referat fra møter gjøres kjent, dersom slik informasjon ikke er av intern eller konfidensiell karakter.
 • 8 MEDLEMMENES ANSVAR OG PLIKTER
 1. Medlemmene oppfordres til å påta seg tillitsverv og delta på møter, samt medvirke til å organisere arbeidskamerater som ikke er medlemmer.
 2. Alle medlemmer har plikt til å ta tillitsverv, men kan nekte gjenvalg.
 • 9 OPPLØSNING AV AVDELING

Oppløsning av avdelingen krever 2/3 flertall på ekstraordinært årsmøte, hvor bare denne sak kan behandles. Hvis avdelingen oppløses tilfaller aktiva forbundskassen, dersom ikke forbundsstyret gjør vedtak om annet.

 • 10 KURS/ETTERUTDANNING

Tillitsvalgte som reiser på kurs i regi av IE får dekket tapt arbeidsfortjeneste minus AOF sine satser. Det er dog en forutsetning at kurset er relevant for vedkommende, og godkjent av klubbens arbeidsutvalg på forhånd.

Medlemmer som velger å ta kurs i IE regi får dekket dette etter AOF sine satser på kurset, ikke av klubben.

Translate »