Retningslinjer for arbeidstid offshore/onshore

Vi har den senere tid fått en del henvendelser ang arbeidstids reglement offshore/onshore. Så vi ønsker nå å legge ut de tolkningene som er mest relevant for våre arbeidstakere.  under utarbeidelse

Arbeidstimer offshore:

I utgangspunktet skal vi ikke arbeide overtid, men det kan dukke opp situasjonener der det er nødvendig (ikke planlagt).

  • 12 timers skift
  • Max 16 timer/døgnet ****
  • min 8 timer kvalifisert hvile *
  • Proaktiv **
  • Hva om boreleder/brønnleder sier nei til mere personell***

*Du kan arbeide de 4 timene når tid som helst i din 12 timers friperiode bare du har 8 timer fri før eller etter, du kan arbeide 2 timer så ha en times pause der du venter på at jobben skal fortsette, da teller pausen som overtid. Har du derimot arbeidet 2 timer overtid og arbeidet er avsluttet, kan du om en ny situasjon oppstår bli utkalt etter 1 time for en ny jobb og arbeide 2 timer.

**Det vi kan gjøre for å redusere overtidsbruk, brudd på arbeidstidsbestemmelsen er å være proaktiv. Dvs planlegge i god tid med boreleder/brønnleder slik at en får den nødvendige bemanning til å utføre jobben iht. arbeidstidsbestemmelsen.

***Ta da kontakt med din co-ordinator, ikke ta denne diskusjonen offshore. Om ikke dette fører frem ta kontakt med leder for din avdeling eller kontakt HVO.

**** Ved arbeid på IO senter på land vil det være maksimalt lov og arbeide 12 timer pluss en time ekstra til handover.

Arbeidstimer onshore:

Allminnelig arbeidstid/fritid Tariffavtalen sier at vi skal ha en arbeidstid på 7,5 timer pr dag mandag – fredag altså 37, 5 time pr uke.

Normal fritid • Minst 11 timer sammenhengende daglig fritid • Sammenhengende fri i 35 timer per uke • Ikke kortere fritid enn 8 timer pr døgn eller 28 timer pr uke (skriftlig avtale mellom arbeidsgiver, tillitsvalgt)

Pauser Når arbeidstker arbeider mer enn to timer etter at den alminnelige arbeidstid er avviklet, skal det gis en pause på minst en ½ time. Pausen regnes da som en del av arbeidstiden.

Pause som legges etter den alminnelige arbeidstids slutt godtgjøres som overtidsarbeid, men regnes ikke med i det antall det er tillatt å arbeide overtid etter par. 10-6,8 (overtid)(Samlet arbeidstid må ikke overstige 13 timer i løpet av 24 timer i løpet av sju dager. Grensen på 48 timer i løpet av sju dager kan gjennomsnittberegnes over en periode på åtte uker)

Overtid Arbeid utover avtalt arbeidstid må ikke gjennomføres uten at det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for det. Dette kan en bli pålagt, alt utover dette skal det skrives protokoll på • Maks 10 timer pr uke • 25 timer i fire sammenhengende uker • 200 timer pr år Skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og tillitsvalgt for et tidsrom på inntil 12 uker kan en arbeide: • 15 timer pr uke • 40 timer i 4 sammenhengende uker • 300 timer pr år Selv om det er laget en protokoll kan det bare pålegges arbeidstakere som i det enkelte tilfellet har sagt seg villig til det.

 

Translate »