I forbindelse med eventuell streik så vil denne siden bli oppdatert med informasjon

Streik
Streik er det kraftigste kampmiddelet fagbevegelsen har. Det rammer virksomheter og kunder. Derfor er vi svært forsiktige med å ta det i bruk. Oljeservice avtalen er toårig det er derfor bare mulighet/rissiko for streik hvert andre år.

Utklipp fra Compendia: Streik
Det er i utgangspunktet et absolutt forbud mot å gå til arbeidsnedleggelse i form av streik (det ses bort fra politisk streik) i tariffperioden for å løse en tvist som gjelder hvorvidt tariffavtalen er gyldig, hvordan den skal forstås eller om tariffavtalen fortsatt består eller er gyldig oppsagt. Det er også ulovlig streik å legge ned arbeidet for å få til en bestemt løsning i tvister om rettigheter eller plikter etter avtalen. Når det gjelder rene overgrep som blir begått i tariffperioden, åpnes det for at fredsplikten kan brytes. Det samme antas å gjelde hvis arbeidsgiver forlanger at det blir utført arbeid som kan være helseskadelig.
Oppstår det uenighet om forståelsen av tariffavtalen eller andre uoverensstemmelser i tariffperioden, skal de løses ved forhandlinger, frivillig voldgift eller i Arbeidsretten.

Streik kan derimot lovlig brukes som kampmiddel i forbindelse med tariffrevisjoner hvis partene ikke blir enige gjennom forhandlinger eller meklinger. Forutsatt at visse fremgangsmåter blir fulgt forut for at medlemmene tas ut i streik.
Utklipp slutt.


Linker til mer lesestoff:

.

Translate »