lang og kronglete vei til erstatning

1.gang publisert juni 2022 (Magasinet Indistri Energi)

En artikkel om veien til erstatning i forbindelse med en yrkesskade, eller arbeidsulykke .


Diponibelplan kontra skiftplan

1.gang publisert: 2017

I linken under så kan en lese IE sine kommentarer til hvordan IE tolker teksten i oljeserviceavtalen. det er langt flere temaer enn disponibelplaner som er kommentert, blant annet overtid og innleie.


Hvorfor er årsverket som det er

1.gang publisert: 2015

Det ble av arbeidstidsutvalget laget en god oversikt over arbeidstid og historien om hvorfor årsverket er som det er.


Overtid ved sikkerhetsrunde offshore

1.gang publisert: 27.04.2006

Det er nå enighet om at sikkerhetsrunden offshore skal betales med overtid om den taes utenom tildelt arbeidsplan.

Sikkerhetsrunden offshore er en del av OLF`s kursbevis (Leiro 2) og skal etter OSA par. 2.8 betales med overtid dersom den taes utenom tildelt arbeidsplan.


Spørsmål og svar..

1.gang publisert: 03.05.2014

Dette er spørsmål IE sekretær fikk fra en logge geolog som går på disponibelplan.


Reiser i forbindelse med arbeid offshore

Diett
Publisert 28.08.17

Vi har blitt enige med bedriften om hvordan det skal skrives diett ifm utreise. Dietten går frem til ordinær innsjekk på heliport. Dvs 1 t før planlagt helikopteravgang. Eksempel: Helikopteravgang er kl 12:00.  Kommer man til heliporten kl 09:00 om morgenen og sjekker inn, går likevel dietten frem til kl 11:00( 1 t før planlagt helikopteravgang)
Ved helikopterforsinkelser kan man få dekket mat mot kvittering.  Bakgrunnen for at diettgodtgjørelse ikke gis etter innsjekk, er at man per definisjon er på arbeid og dietten blir da skattepliktig.

Jeg vil og benytte anledningen til å minne alle på at de skriver reiseregningene sine så raskt som mulig etter endt tur.


Arbeid utover påperiode eller årsverket

1.gang publisert: 27.04.2006

Ansatte som er i disponibelperioden og som er ferdig med årsverket kan påberope seg AML par 10.6 punkt 10 men anbefales å fullføre påperioden

En som blir bedt om å stå utover disponibelperioden har rett til å bli behandlet som en hvilken som helst annen vedrørende overtid slik det står i:

AML par 10.6 punkt 10: "Arbeidstaker har rett til å bli fritatt fra å utføre arbeid utover avtalt arbeidstid når vedkommende av vektige helsemessige eller sosiale grunner ber om det. Arbedisgiver plikter også ellers til å frita arbeidstaker som ber om det, når arbeidet uten skane kan utsettes eller utføres av andre".

En som i løpet av påperiode passerer årstimeverket anbefales å fullføre påperioden uten å pårope seg AML par 10.6 punkt 10.

En som er ferdig med årsverket før utreise kan, etter de vanlige overtidsreglene i AML par 10.6 punkt 10 be seg fritatt.


Retningslinjer for arbeidstid offshore/onshore

1.gang publisert: 01.11.2005

Vi har den senere tid fått en del henvendelser ang arbeidstids reglement offshore/onshore.


DETTE HAR VI JOBBET MED LENGE

1.gang publisert: 15.03.2007

I lønnsoppgjøret 2006 fikk vi Halliburton til å ta med 120 dager offshorebonus på pensjonsordningen fra 01.01.07. Det viser seg at vi klarer å få til enda bedre en det.

Halliburton har besluttet å implementere offshorebonus(600 nok x 120 dager) på pensjonsordningen. Endringen vil bli iverksatt pr. 1.1.2007, men vil ha virkning helt tilbake til den ansettelsesdato som er angitt i forsikringsbevis fra Storebrand. Dette betyr at offshorearbeidere kan vente seg en økning i fremtidig pensjon. Mer informasjon vil bli gitt i Personalnytt mars 2007.

Avd. 165. er meget fornøyd med et slikt vedtak og takker Halliburton for dette.

Mvh Knut Nesland


Translate »