Arbeid utover påperiode eller årsverket

1.gang publisert: 27.04.2006

Ansatte som er i disponibelperioden og som er ferdig med årsverket kan påberope seg AML par 10.6 punkt 10 men anbefales å fullføre påperioden

En som blir bedt om å stå utover disponibelperioden har rett til å bli behandlet som en hvilken som helst annen vedrørende overtid slik det står i:

AML par 10.6 punkt 10:                                                                        “Arbeidstaker har rett til å bli fritatt fra å utføre arbeid utover avtalt arbeidstid når vedkommende av vektige helsemessige eller sosiale grunner ber om det. Arbedisgiver plikter også ellers til å frita arbeidstaker som ber om det, når arbeidet uten skane kan utsettes eller utføres av andre”.

En som i løpet av påperiode passerer årstimeverket anbefales å fullføre påperioden uten å pårope seg AML par 10.6 punkt 10.

En som er ferdig med årsverket før utreise kan, etter de vanlige overtidsreglene i AML par 10.6 punkt 10 be seg fritatt.


Retningslinjer for arbeidstid offshore/onshore

1.gang publisert: 01.11.2005

Vi har den senere tid fått en del henvendelser ang arbeidstids reglement offshore/onshore.


DETTE HAR VI JOBBET MED LENG

1.gang publisert: 15.03.2007

I lønnsoppgjøret 2006 fikk vi Halliburton til å ta med 120 dager offshorebonus på pensjonsordningen fra 01.01.07. Det viser seg at vi klarer å få til enda bedre en det.

Halliburton har besluttet å implementere offshorebonus(600 nok x 120 dager) på pensjonsordningen. Endringen vil bli iverksatt pr. 1.1.2007, men vil ha virkning helt tilbake til den ansettelsesdato som er angitt i forsikringsbevis fra Storebrand. Dette betyr at offshorearbeidere kan vente seg en økning i fremtidig pensjon. Mer informasjon vil bli gitt i Personalnytt mars 2007.

Avd. 165. er meget fornøyd med et slikt vedtak og takker Halliburton for dette.

Mvh Knut Nesland


 

Translate »